ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-51/1/28.12.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №866/28.12.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от ЕТ „Васко Василев“ проект за изменение на подробен устройствен план (ПИ на ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: УПИ ХXIV-1402, кв. 105  по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 20996.500.1402 по КККР.

С проекта се предвижда промяна на устройствената зона:  от  жилищна означена като „Жм“ в смесена централна, означена като „Ц“ със съответните нормативи.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню