ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-153/2/11.12.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Димитър Бойков Димитров, с адрес: гр. София, ул. Якубица, №2, вх. Б, че със Заповед №749/13.11.2018 г. на кмета на община Тетевен е отменена заповед №347/12.12.1995 г. за одобряване частично изменение за кв. 6 по регулационния план на м. Асен, с. Гложене, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню