ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-24/1/29.11.2018 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Володя Антимов Лозанов в качеството му на собственик, е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ I-027852, м. Ореша, с. Голям извор, обл. Ловеч и УПИ I-831, кв. 42 по ПУП с. Голям извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню