ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-26/1/29.11.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №785/28.11.2018 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на ЕТ „Васко Василев“, да изготви на ПИ на ПУП – ПЗ за УПИ ХXIV-1402, кв. 105  по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

С проекта се предвижда промяна на устройствената зона:  от  жилищна означена като „Жм“ в смесена централна, означена като „Ц“ със съответните нормативи.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню