ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-04-21/2/22.11.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №776/22.11.2018 г. на кмета на община Тетевен е одобрен изработения от „Топекс“ ООД гр. София, в качеството му на собственик и възложител съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, проект за изменение на подробен устройствен план – ПРЗ в обхват: УПИ II-12.51, ПИ с идентификатори 20996.12.47. и 20996.12.49, м. Данчова бичкия, с. Дивчовото, обл. Ловеч.

ПР предвижда обособяването на нов УПИ II-12.47; 12.49; 12.51 с отреждане за „Производствени и складови дейност“, а ПЗ предвижда основното застрояване в новообразувания УПИ.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню