ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-07-17/2/20.11.2018 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, община Тетевен, отдел УТИД уведомява Емилия Светлинова Вълова с административен адрес: гр. Плевен, ул.“Георги Кочев“ №14, ет.5, ап.18, че със Заповед №672/17.10.2018 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ Х-72 , кв. 25 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню