ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-25/1/16.11.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №767/15.11.2018 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на Николай Николов Маринов и „МИЛМАР 2012“ ЕООД, да изготвят Комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПИ на ПУП – ПЗ в обхват: УПИ Х-206, кв. 33, по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.501.191 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч и инвестиционен проект за изграждане на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда с необходимото пристрояване и изпълнение на нови спомагателни и обслужващи сгради в двора на имота с цел реализиране на етнографски комплекс: „Център за занаяти Рибарица“.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню