ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-23/1/16.11.2018 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Златан Лазаров Василев в качеството му на собственик, е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 20996.1.22, м. Генковото, с. Дивчовото, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню