СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31-44/001/15.11.2018 г .:

На основание чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 и във връзка с чл. 150, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №734 от 06.11.2018 г. на кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПЗ, съставна част на КПИИ за УПИ ХI-216, кв. 24 по ПУП с Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч и издадено от главния архитект на Община Тетевен Разрешение за строеж №71/06.11.2018 г. за обект/строеж: „Сграда на основно застрояване с обществено – обслужващо предназначение и търговски обекти и аптека“, с местоположение: УПИ ХI-216, кв. 24 по плана на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед № 578/1979 г. на ОНС.

           Разрешението за строеж и Заповедта могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню