СЪОБЩЕНИЕ номер 153/001/ - 14.11.2018 г.

Посещения: 315

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), със Заповед №749/13.11.2018 г. на Кмета на община Тетевен е отменена заповед №347/12.12.1995 г. за одобряване частично изменение за кв. 6 по регулационния план на м. Асен, с. Гложене, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.