СЪОБЩЕНИЕ номер 153/001/ - 14.11.2018 г.

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), със Заповед №749/13.11.2018 г. на Кмета на община Тетевен е отменена заповед №347/12.12.1995 г. за одобряване частично изменение за кв. 6 по регулационния план на м. Асен, с. Гложене, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню