ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-24/1/07.11.2018 г.:

Посещения: 220

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №735/07.11.2018 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на Драган Милев Семков, да изготви на ПИ на ПУП – ПЗ в обхват: УПИ ХIII-704, кв. 11, по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатори 72343.500.704 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.