ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-15/2/12.07.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №440/12.07.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от Найден Илиев Диловски, Марин Василев Илиев; Илийчо Матев Илиев; Стефка Димитрова Василева; Цана Стоянова Матева; Васил Матев Илиев; Веска Димитрова Василева; Марин Иванов Маринов; Връбка Христова Лилова и Деяна Христова Димитрова, в качеството им на собственици, проект за изменение на подробен устройствен план изготвянето на ПИ на ПУП – ПР за УПИ IX-63; VIII-62; VII-62; VI-61; Х-69; ХI-68; V-58,68; VI-64,69; VII-64; кв. 185, по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню