ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-16/2/12.07.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №441/12.07.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от „ГИВ ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора, в качеството му на собственик, чрез упълномощено лице Христо Драганов, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ I-9001 с отреждане „Бензиностанция и газстанция“ и ПИ №009014, м. Боаза, землище на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню