ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-11/2/06.07.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №421/06.07.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от Георги Данчев Данчев и Румен Пенчев Данчев проект за изменение на подробен устройствен план (ПИ на ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ III-80, кв. 14, по ПУП на Зона за отдих „Скрибътна“, обл. Ловеч.

С ПИ на ПУП – ПР същият се разделя на два нови УПИ: III-80 и XVIII-80 с отреждане за „вилно застрояване“, а с ПЗ се предвижда основното им застрояване. Обособява се нова улица с ОТ 152-153.

 Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню