ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-14/2/12.02.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №99/12.02.2018 г. на кмета на община Тетевен е одобрен изработения от община Тетевен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ XII-за озеленяване, кв. 14 по ПУП на Зона за отдих „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, като три нови УПИ: XVI и XVII за „озеленяване“ и XII-за „рекреационни дейности, спорт и атракции“.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню