ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-16-1/1/04.12.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, на основание чл.13а, ал.6, т. 2. от ППЗСПЗЗ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Протокол №1/22.11.2017 г. в изпълнение на Заповед №856/21.11.2017 г. на Кмета на Община Тетевен е приет без забележки, представеният от Дона Христова Илиева като наследник на Христо Маринов Попов, помощен план за бивш земеделски имот идентифициран без номер (№837, последен номер в разписната книга на с. Голям извор), попадащ понастоящем в границите на Подробния устройствен план (ПУП) на с. Голям извор, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №565 от 1985 г., целия с площ от 1300 кв. м. нанесен със зелен цвят в помощния план, и засягащ урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 70 (бивш стопански двор), с площ от 13512 кв. м., одобрен с последваща заповед №70/20.03.1998 г. на кмета на община Тетевен за ЧИРП.

Помощният план  се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл.13а, ал.7, в 30- дневен срок от съобщаването  по ал.6 заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Тетевен

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню