ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-4/2/08.08.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №572/08.08.2017 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен изработения от Община Тетевен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ I-За здравен дом и детска градина, кв. 18 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

ПР предвижда обособяването на четири нови УПИ: I-за Здравен дом и детска градина; II-212; X-211 и XI-210 за жилищно застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню