ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-11/1/ от 21.06.2013 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробния устройсйтвен план (ПИПУП) – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Теренът, заключен между УПИ VІІ; VІІV; и ХІV кв. 2, отреден за „Озеленяване”, свързващ улици с осови точки 18-19(ул. „Вършец”) и улица с осови точки 50-49(крайречна), по ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен, обл. Ловеч. 

С ПУР се предлага същият да бъде отреден за улица.            

Изработването на ПИПУП – ПУР е по искане и за сметка на Община Тетевен.

Проектът е разгледан на Общински експертен съвет по устройство на територията и приет с решение №3, протокол №7/12.06.2013 г.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението, могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Предложение за изменение на подробен устройствен план  план за улична регулация - вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню