ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-06/1/14.05.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че с решение № №387/25.04.2013 г. на Общински съвет Тетевен е РАЗРЕШЕНО на Младен Алексиев Василев от с. Глогово, обл. Ловеч, изработването на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ   №018036, м. „Кукуво”, землище на с. Глогово, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с провеждане процедура по промяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню