ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-08/1/10.05.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №249/07.05.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО възлагане изработването на ПИПУП – ПРЗ в обхват: УПИ  УПИ ІІІ-58, VІ-132; VІІ-131 и ІХ-58 от кв. 7 по ПУП на ЗО „Скрибътна”, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Станко Калинов Станев; Станко Цветанов Илиев и Калин Цветанов Илиев.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню