Проект на дневен ред за ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ПО РЕД ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН НА 12.10.2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОТ 14:00 ЧАСА

1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

                                                Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

            2. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

                                               Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

3. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

4. Предложение относно актуализиране на програмата по чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.

                                        Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен

             5. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.

                                              Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен

             6. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.

                                        Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен

    

         7. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.

                                               Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на община Тетевен

         8. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Гложене/.

                                                    Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

                              

         9. Предложение относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината, при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /с. Гложене/.

                                                         Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

         10. Предложение относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на общината, при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /с. Градежница/.

                                        

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Ани Альошева/.

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Ани Альошева и Анета Николова/.

                                                Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Андрей Андреев, ЕТ „Петя Иванова-Ингилиз – Емил Андреев, Танчо Андреев и Иван Андреев/.

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

14. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Искра Андреева/.

                                               Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Танчо Андреев, Искра Андреева, Иван Андреев и Андрей Андреев/.

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

            16. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет Тетевен за изменение на подробния устройствен план – План за застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.195 по КККР, гр. Тетевен, местност „Преграда“, област Ловеч, във връзка с изготвяне на Подробния устройствен план – план за застрояване.

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

            17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5121 по КККР на гр. Тетевен, местност „Скрибътна“, област Ловеч с НТП: „Ливада“, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

                                                 Вносител: Борис Врабевски – За Кмет на Община Тетевен

            18. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на Общински съвет Тетевен.

                                                 Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню