ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА ПЕТДЕСЕТОТО ПО РЕД ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН НА 31.08.2023 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОТ 14:00 ЧАСА

1. Информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2023-2024 година.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение относно приемане на отчет за дейността и счетоводни отчети за второто тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.

                                        Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на община Тетевен

             5. Приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Тетевен.

                                                    Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

             6. Даване на съгласие за участие на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG 16FFPR АД, гр. Ловеч като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG16FFPR-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции и участие на Министерство на здравеопазването като партньор на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч.

                                               Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

    

        7. Даване на съгласие за участие на Община Тетевен като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG16FFPR-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Медицински университет – Плевен.

                                                    Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

         8. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на акции от Община Тетевен от капитала на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч на Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването.

                                            Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

                              

         9. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с договор № 38/08.09.2021 г. за приватизация на 480 /четиристотин и осемдесет дяла/, представляващи 100 % от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ ЕООД.

                                                Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         10. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                        

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /с. Рибарица/.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващото застрояване в имот общинска собственост, съгласно чл. 44, чл. 46 и чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет Тетевен за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ VI – За обществено ползване в кв. 26 по ПУП на с. Градежница, съответстващ на ПИ с идентификатор 17419.701.283 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, във връзка с изменение на Подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.15 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя с НТП: „Пасище“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно разрешение за изработване проект на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15165.704.140, местност „Рупци“, с. Гложене, обл. Ловеч, представляващи земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение относно частично изменение на влязъл в сила Общ устройствен план на Община Тетевен в обхвата на Поземлен имот с идентификатор 72343.501.201 и ПИ с идентификатор 72343.16.148 по КККР на гр. Тетевен по реда на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню