Проект на дневен ред за четиридесет и деветото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 21.07.2023 година /петък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа:


1. Отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен
2. Отчет за изпълнените проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за първото шестмесечие на 2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

3. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода 01.04.2023 г. – 30.06.2023 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
4. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно право на прокарване през общински имот по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 193 от ЗУТ. /с. Голям извор/
Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

6. Предложение относно право на прокарване през общински имот по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 193 от ЗУТ. /с. Голям извор, мах. Кривина/
Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП -ПР), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.138.30 по КККР, с. Рибарица, местност „Заводна“, обл. Ловеч представляващ земеделска земя с НТП: „Ливада“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП -ПР), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.314 по КККР, гр. Тетевен, местност „Върбака“, обл. Ловеч представляващ земеделска земя с НТП: „Ливада“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП -ПР), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.443 по КККР, гр. Тетевен, местност „Върбака“, обл. Ловеч представляващ земеделска земя с НТП: „Ливада“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП -ПР), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.376 по КККР, гр. Тетевен, местност „Върбака“, обл. Ловеч представляващ земеделска земя с НТП: „Нива“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню