Проект на дневен ред за четиридесетото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 16.12.2022 година /петък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Предложение относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“, на Постоянната комисия по „Общинска собственост и фирмена политика“ и Комисия по „Конфликт на интереси“ към Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
2. Предложение относно приемане на Актуализация на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Предложение относно представяне на годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2027 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2022 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Доклад относно актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение относно приемане на „Програма 2023“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно приемане на „Програма 2023“ за спортни прояви на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


8. Предложение относно одобряване от Общински съвет Тетевен на годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Вит Авто“ ООД, ЕИК 200697099, насрочено за 19.12.2022 г. от 11:00 часа в гр. Тетевен в седалището на дружеството: ул. „Трети март“, № 54, а при липса на кворум – на 19.12.2022 г. от 13:00 часа.
Вносител: Красимир Красимиров – зам. кмет на община Тетевен

10. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 62579.168.51, местност „Костина“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню