Проект на дневен ред за тридесет и осмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 13.10.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Предложение относно утвърждаване на класиране от конкурс за възлагане на управлението и одобряване на управител на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД – гр. Тетевен, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
2. Предложение относно освобождаване на д-р Невелина Ганева от длъжността Управител на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД, гр. Тетевен, ЕИК: 110502867.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно изпълнение на Решение №753/31.08.2022 г. на ОбС Тетевен, касаещо следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с Договор № 386/08.09.2021 г. за приватизация на 480 /четиристотин и осемдесет/ дяла, представляващи 100 % от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ ЕООД.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Община Тетевен
4. Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Тетевен“.
Вносител: Христомир Маринов, Цецка Димитрова и Тихомир
Лазаров – общински съветници в ОбС Тетевен
7. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Тетевен за 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл.12, ал. 1 от ЗОС /Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост /Кооперативен пазар, помещение № 3/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост /Кооперативен пазар, помещение № 5/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост /Кооперативен пазар, помещение № 10/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен, кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /“АГРОГРЕЙН С“ ООД, „АГРОПРОДУКТ 2018“ ЕООД, Анета Савинова Николова, Ани Стоянова Альошева, Ванко Стефанов Иванов, „ДАРИ – 2013“ ЕООД, Кристиян Ивалинов Колев, Любка Петкова Мирянова, Любослав Йонков Йонков, Надя Христова Кирилова, Пиер Аспарухов Лалев, Росица Симеонова Василева и Стоян Руменов Петров/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Андрей Танчев Андреев, ЕТ „Петя Иванова – ИНГИЛИЗ – Емил Андреев“, Иван Андреев Андреев, Искра Иванчева Андреева и Танчо Андреев Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /“БИОГРАС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕТ „ВЕСИ – ПЕТЪР ЦАЧЕВ“ и СТЕФКА ЙОТОВА ВАСИЛЕВА/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Ани Стоянова Альошева/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Анета Савинова Николова, Ванко Стефанов Иванов, „ДОБРЕВСКИ – 1“ ООД, Игнат Русев Добревски, Николай Добромиров Николов, Светла Русева Добревска и Стефан Русев Добревски/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Андрей Танчев Андреев, ЕТ „Петя Иванова – ИНГИЛИЗ – Емил Андреев, Иван Андреев Андреев, Искра Иванчева Андреева и Танчо Андреев Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Анета Савинова Николова, Ани Стоянова Альошева и Кънчо Семков Кънчев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Искра Иванчева Андреева и Танчо Андреев Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

22. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

23. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Тетевен, приет с Решение на Общински съвет – Тетевен № 439 от 23.03.2017 година.
Вносител: д-р Иван Цачев – Председател на комисията по реда
на чл. 3 от Правилника и Председател на ПК „ЗСП“

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 72343.500.5352, местност „Балинци“, гр. Тетевен, област Ловеч, представляващ застроена земя в горска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню