Проект на дневен ред За тридесет и седмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 21.09.2022 година /сряда/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Актуализация на инвестиционната програма за 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Предложение относно настъпила промяна в броя на учениците в училищата на територията на община Тетевен и необходимост от изменение и допълване на Решение № 751/31.08.2022 г. на ОбС Тетевен, с което се утвърждава съществуването на слети и маломерни паралелки.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на община Тетевен

3. Предложение относно осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2022/2023 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на община Тетевен

4. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутно очертание на гр. Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Ремонт на ДГ „Изгрев“ с. Глогово, община Тетевен“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

6. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36 от ЗС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за общинската собственост /с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36 от ЗС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /с. Черни Вит/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15165.704.161, местност „Рупци“, с. Гложене, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – трасе за селскостопански, горски, ведомствен път, в обхват: поземлени имоти с идентификатори 14386.30.35, 14386.30.36 и 14386.30.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Галата и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню