Проект на дневен ред за тридесет и шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 31.08.2022 година /сряда/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Тетевен за първото полугодие на 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2022/2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Предложение относно приемане на ГФО за 2021 година на търговско дружество „Вит Авто“ ООД, ЕИК: 2006970099.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на община Тетевен

6. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с договор № 386/08.09.2021 г. за приватизация на 480 /четиристотин и осемдесет/ дяла, представляващи 100% от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ ЕООД.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
7. Предложение относно определяне представител, позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. Д-р Параскев Стоянов“ АД, ЕИК: 110503990, насрочено за 16.09.2022 г. от 11:00 часа в гр. Ловеч в седалището на дружеството, в сградата на МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ на ул. „Съйко Съев“ № 27.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно актуализиране на програмата по чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на плътна ограда с височина над 0,6 метра в имот общинска собственост, съгласно чл. 48, ал. 3, чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Обявяване на част от поземлен имот с идентификатор 80902.249.650 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черни Вит от публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 72343.54.376; 72343.54.443 и 72343.54.314, местност „Върбата“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващи земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Тетевен, в обхват: УПИ III – Промкомбинат, кв. 106 и улица с О. Т. 56 – 41 – 42, съставляващи поземлени имоти с идентификатори 72343.500.8112, 72343.500.8058 и 72343.500.7149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Градежница, обл. Ловеч, в обхват: урегулиран поземлен имот I – за озеленяване, II – за жилищно строителство, III – за жилищно строителство и IV – за жилищно строителство, кв. 66, съставляващи поземлени имоти с идентификатори 17419.701.713, 17419.701.714, 17419.701.715 и 17419.701.716 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градежница.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно разрешаване изработване на ПУП-ПП за водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 72343.500.5090, застроен, с обхват: ПИ с идентификатор , 72343.500.5088; 72343.500.5087 и 72343.500.5090 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен и учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на тях: инфраструктура, заедно със сервитути в границите на имоти публична общинска собственост по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗУТ.

Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню