Проект на дневен ред за двадесет и деветото по ред заседание на Общински съвет - Тетевен за 20.01.2022 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1.Приемане на План на работа на Общински съвет Тетевен за първото шестмесечие на 2022 година.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
2. Отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2021 г.- 31.12.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.07.2021 г.-31.12.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2021 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2021 г. за младежките дейности на територията на община Тетевен“.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. - кмет на община Тетевен
7. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2021 г. за спортни прояви на територията на община Тетевен“.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. - кмет на община Тетевен
8. Отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ през 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0080-C01 от 21.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен – ЕТАП I”, сключен между Община Тетевен и ДФ „Земеделие”.
Вносител: Тони Стоев – Зам. - кмет на община Тетевен
10. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 100% от размера на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0080-C01 от 21.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен – ЕТАП I”, сключен между Община Тетевен и ДФ „Земеделие“.
Вносител: Тони Стоев – Зам.- кмет на община Тетевен
11. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен
13. Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл.167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема и утвърждаване на маршрутни разписания на линии от Общинската транспортна схема.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
15. Предложение относно приемане на „Годишен план за младежта на община Тетевен 2022 г.“
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
16. Предложение относно застраховане на имоти - частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно удължаване срока на договори за наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, земеделска земя с начин на трайно ползване „Нива“, „Полски култури“, „Овощна градина“ и „Ливада“, находящи се в землищата на община Тетевен, до края на стопанската 2021/2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268 по КККР на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно промяна характера на собствеността на проектен имот с идентификатор 15165.703.906, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС) /кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС) /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно учредено право на строеж върху имот – частна общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС) /Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно даване съгласие за отпадане отреждането на поземлен имот с планоснимачен № 1921, по отменения кадастрален план, кв. 85, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.8033 по КККР, включен в терен, отреден за озеленяване по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ ПИ идентификатор 72343.500.8033 по КККР, във връзка с инвестиционно намерение по приложения от възложителя проект – ПИПУП – ПРЗ /кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.128.5, местност „Стара Рибарица“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.128.1, местност „Стара Рибарица“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню