Проект на дневен ред за двадесет и осмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 17.12.2021 година /петък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на образованието в Община Тетевен за периода 2022-2026 г.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

2. Предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Предложение относно отпускане на временен безлихвен заем на РСО „Централна Стара планина“.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Предложение относно актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2021 г.

                                 Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно представяне на годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2027 г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

6. Предложение относно приемане на „Програма 2022“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен.

                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно приемане на „Програма 2022“ за спортни прояви на територията на община Тетевен.

                             Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Предложение относно одобряване от Общински съвет Тетевен на годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2022 г.

                                       Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

9. Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на основание чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                                     Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно даване на съгласие за участие на Община Тетевен в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Тетевен, като част от интегриран мултинационален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г.- 2027 г. и членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.

                                 Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

11. Предложение относно даване съгласие за участие на Община Тетевен като член в Сдружение „Асоциация на българските градове и региони“, ЕИК: 131304276, седалище: гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша № 18.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

12. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране: „Текущ ремонт на сградата на „Спортно – развлекателен център“ и обновяване на игрище за мини футбол, град Тетевен“ по проект Красива България.

                                                     Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на община Тетевен

13. Предложение относно заседания на Общински съвет Тетевен.

                                                            Вносител: Радослав Христов – Общински съветник

14. Предложение относно актуализация на програмата по чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), приета с Решение №340/22.12.2020 г. на Общински съвет Тетевен.

                                            Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

15. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда - общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

16. Предложение относно продажба на земи - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на първична извънболнична медицинска помощ. /с. Дивчовото/

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

18. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

19. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда - частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

20. Предложение относно дарение на обзавеждане на помещения, ползвани от Районните полицейски инспектори към Районно управление – Тетевен и Детска педагогическа стая.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

21. Предложение относно предоставяне на 10 /десет/ куб. метра пространствени дърва за огрев на Пенсионерски клуб – гр. Тетевен.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

22. Предложение относно предоставяне на 10 /десет/ куб. метра пространствени дърва за огрев на Народно читалище „Светлина – 1952 г.“ с. Галата, общ. Тетевен.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню