Проект на дневен ред за двадесет и седмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.11.2021 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

ПРОЕКТ  НА ДНЕВЕН РЕД

За двадесет и седмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.11.2021 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа:

1. Предложение относно изготвен доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2. Предложение относно приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
4. Предложение относно даване съгласие на НЧ „Съгласие – 1869“, гр. Тетевен – ползвател на сграден фонд по реда на § 4 от ЗНЧ да отдава под наем предоставено за ползване имущество, общинска публична собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно предоставяне на активи, публична общинска собственост, за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК Оператора по реда на т. 4.4 от Договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.04.2016 г. между членовете на Асоциацията и Оператора, на „ВиК“ АД – Ловеч.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно освобождаване от отговорност на Управителя на „Свежест“ ЕООД, ЕИК 820164075, след продажба на 100% от дяловете на ТД по ЗПСК.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен

7. Предложение относно избор на регистриран одитор, на основание чл. 146, ал. 3 от Търговския закон, за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ-Тетевен - д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2021 г.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на община Тетевен
8. Предложение относно даване съгласие за сключване на договор за комплексно застраховане на „МБАЛ – Тетевен - д-р Ангел Пешев“ ЕООД за срок от 12 месеца.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на община Тетевен

9. Предложение относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с обявяване на поземлен имот с идентификатор 15148.29.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Глогово за обект от първостепенно значение.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно предоставяне на имот – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г.
Вносител: Д-р Мария Стойчева – Председател ОбС Тетевен
13. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с. Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с. Български извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с. Галата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно приемане на дарение в полза на Община Тетевен по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17. Предложение относно продажба на енергиен обект, съгласно § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката, по реда чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в обект – еднопространствен павилион с размер 1000/400 см., трайно прикрепен към сервитут на път I – 4 „Коритна – Севлиево“, км. 9+ 674 вляво, м. Боаза.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) в обхват: поземлен имот с планоснимачен № 1921 по отменения с одобряването на кадастралната карта кадастрален план и терен, отреден за озеленяване, кв. 85 по подробен устройствен план на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет – Тетевен за строителство по страничната регулационна граница между Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 1501 и I – 1502, кв.87 по действащия ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 72343.500.1501; 72343.500.1502 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

22. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

23. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню