Проект на дневен ред за двадесет и шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 14.10.2021 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1. Предложение относно приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за периода 2021-2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева –Кмет на община Тетевен
2. Предложение относно участие на Община Тетевен като партньор на Министерство на здравеопазването за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2020, в който да бъде включен обект „Обособяване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ ЕООД, гр. Тетевен, публикувано на 02.08.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева –Кмет на община Тетевен
3. Предложение относно приемане на ГФО за 2020 г. на търговско дружество „Четпром“ ООД, ЕИК: 030086667, седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Вършец“, № 79.
Вносител: Красимир Красимиров –Зам. кмет на община Тетевен
4. Предложение относно изпълнение на Решение № 512/26.08.2021 г. на ОбС Тетевен, касаещо следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с Договор № 468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 /девет хиляди сто тридесет и седем/ дяла, представляващи 90,024% от капитала на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен

5. Предложение относно предоставяне на дърва за огрев на Кметство с. Дивчовото.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно предоставяне на дърва за огрев на Пенсионерски клуб – с. Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Искра Андреева/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Андрей Танчев, Иван Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Танчо Андреев, Андрей Танчев, Искра Андреева/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Стефан Добревски, „ДОБРЕВСКИ – 1“ ООД, Игнат Добревски/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Анета Николова/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЕТ „Веси – Петър Цачев“/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Пиер Лалев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно даване на съгласие за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация в обхват: урегулиран поземлен имот I – за Почивна станция, кв. 137 по подробен устройствен план на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню