Проект на дневен ред за двадесет и петото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 30.09.2021 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Предложение относно настъпила промяна в броя на учениците в училищата на територията на община Тетевен и необходимост от изменение и допълване на Решение № 510/26.08.2021 г. на ОбС Тетевен, с което се утвърждава съществуването на слети и маломерни паралелки.
Вносител: Борис Врабевски –Зам. кмет на община Тетевен
2. Предложение относно осигуряване ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2021/2022 г.
Вносител: Борис Врабевски –Зам. кмет на община Тетевен
3. Предложение относно определяне комисия по „Безопасност на движението по пътищата“.
Вносител: Борис Врабевски –Зам. кмет на община Тетевен
4. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Тетевен за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение относно промяна в характера на собствеността на част от проектен имот с идентификатор 72343.500.3572, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение относно промяна в характера на собствеността на част от проектен имот с идентификатор 72343.500.8260 и част от проектен имот с идентификатор 72343.500.7159, от частна общинска собственост в публична общинска собственост, на основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

7. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 275, кв. 114а по подробен устройствен план (ПУП) на с. Рибарица.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню