Проект на дневен ред за двадесет и четвъртото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 26.08.2021 година /четвъртък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа

1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2020 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Тетевен за първото полугодие на 2021 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

3. Предложение относно информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2021/2022 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

4. Предложение относно проект на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на община Тетевен

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

5. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) по изпълнение на задължения, поети с Договор № 468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 (девет хиляди сто тридесет и седем) дяла, представляващи 90, 024 % от капитала на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

 

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху поземлен имот в горска територия – общинска собственост, разположен в землището на гр. Тетевен, по реда на чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за горите (ЗГ).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

 

7. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

9. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС (УАЗ).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС (ФИАТ).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

11. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на извънболнична медицинска помощ (Голям извор).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

12. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) на гр. Тетевен в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19, кв. 266 и част от улица между О. Т. 815 – 816 – 817, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.502.19 и част от ПИ с идентификатор 72343.502.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

13. Предложение относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП –ПР) в обхват: част от кв. 43, заключена между улица с О. Т. 178 – 195 – 194 – 193 – 192 – 191 – 190 – 189 – 188 – 185 – 184 – 230 – 242 и воден канал по действащия подробен устройствен план на с. Гложене.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню