Проект на дневен ред за двадесетото по ред заседание на Общински съвет Тетевен за 23.04.2021 година /петък/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1.Анализ на дейността на Районно управление на МВР – Тетевен през 2020 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
2. Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор, Община Тетевен през 2020 г.
Докладва: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям извор
3. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Пенка Ганева – Кмет на с. Рибарица
4. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: инж. Цветослава Христова – Кмет на с. Черни Вит
5. Отчет за дейността на Кметство с. Галата, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Адриан Маринов – Кмет на с. Галата
6. Отчет за дейността на Кметство с. Български извор, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Исай Данг – Кмет на с. Български извор
7. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Красимир Николов – Кмет на с. Гложене
8. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Бисер Габровски – Кмет на с. Глогово
9. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Митко Русинов – Кмет на с. Градежница
10. Отчет за дейността на Кметство с. Малка Желязна, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Лилия Жебраел –Кметски наместник на с. Малка Желязна
11. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Радослав Маринов –Кметски наместник на с. Васильово
12. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото, Община Тетевен за 2020
Докладва: Атанас Атанасов –Кметски наместник на с. Дивчовото

13. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци, Община Тетевен за 2020 г.
Докладва: Николай Симеонов –Кметски наместник на с. Бабинци
14. Отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
15. Отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ – гр. Тетевен през 2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
16. Отчет за дейността на ЦОП – гр. Тетевен през 2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
17. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, Община Тетевен през 2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
18. Предложение относно утвърждаване на „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“, административен договор BG05M9OP001-6.002-0050-C01, проект „Патронажна грижа +“ в Община Тетевен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
19. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и учениците в Община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам.-кмет на община Тетевен
20. Предложение относно проект за допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на община Тетевен
21. Предложение относно отдаване под наем на имот - публична общинска собственост (здравен кабинет) за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировка в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню