Проект на дневен ред за петнадесетото по ред заседание на Общински съвет - Тетевен за 22.12.2020 година /вторник/ в залата на Община Тетевен, от 14:00 часа


1.Предложение относно освобождаване от заплащане на дължим наем от наематели на общински имоти, представляващи търговски обекти, в които на основание Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министерството на здравеопазването са преустановени посещенията в периода от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г. във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25.11.2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка в Р България.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2.Актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3.Промяна в структурата на Общинска администрация – Тетевен, създаване на Звено „Озеленяване и благоустройство“ към Общинска администрация – Тетевен и приемане на Правилник за устройството и дейностите му.
Вносител: Тони Стоев –Зам. - кмет на Община Тетевен
4.Предложение относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 -годишните деца от детските градини в Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5.Предложение относно приемане на „Програма 2021“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6.Предложение относно приемане на „Програма 2021“ за спортни прояви на територията на община Тетевен.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.-кмет на община Тетевен
7.Предложение относно приемане на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2021 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8.Предложение относно одобряване на годишния план за ползване и начина на отдаване на дървесина през 2021 година от общински горски територии собственост на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение относно приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
12. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), приета с Решение №57/22.01.2020 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за извършване на първична извънболнична медицинска помощ /с. Дивчовото/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл.56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в обект – еднопространствен павилион с размер 1000/400 см, трайно прикрепен към сервитута на път I – 4 „Коритна-Севлиево“, км 9+674 вляво, м. Боаза.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Ново обсъждане на преписка по заявление вх. № УТИД- 04-03-12 от 02.05.2019 г. в изпълнение на Решение № 177 от 25.09.2020 г. на ЛАС.
Докладва: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
17. Предложение относно пристрояване на сграда, собственост на физическо лице, построена върху имот – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.50.112, местност „Гугуновото“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ застроена земеделска земя, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15165.273.54, местност „Левица“, с. Гложене, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона на опазване на земеделски земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
20. Предложение относно даване съгласие за изменение на подробния устройствен план (ПУП) на с. Голям Извор, обл. Ловеч в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за обществени сгради за отдих, кв. 9, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15758.701.125 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Голям Извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21.Предложение относно даване съгласие за изменение на подробния устройствен план (ПУП) на гр. Тетевен, в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство, кв. 149, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.3572 и улица с осови точки 546 – 548 – 549 – 550 – 551, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.7159 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22.Предложение относно процедура за учредяване на безвъзмездно сервитутно право по чл.67, ал.2 от ЗЕ, върху имоти публична – общинска собственост, наложило се от реконструиране (преместване) на инженерни мрежи при изграждане на национален обект с национално значение: АМ „Хемус“ , участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, одобрен със Заповед № РД-02-15-139/29.07.2019 г. на заместник – министъра на РРБ, изменен въз основа на представен ПИ на ПУП-ПП за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, в частта от плана, касаеща реконструкция на електропровод 20 кV „Брестница“, при км 89+329(изместен на км 89+520), и одобрен чрез Заповед № РД-02-15-100/17.11.2020 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню