ОбС Тетевен обявява удължаване на процедурата за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2020-2023 г.

В резултат на проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ловеч на основание чл. 67б от ЗСВ е определен броя на съдебните заседатели за Районен съд – гр. Тетевен, които следва да бъдат предложени от ОбС Тетевен. За ОбС Тетевен е определена обща численост от 17 съдебни заседатели.

С настоящото обявление в изпълнение на разпоредбата на чл. 68е от ЗСВ и съгласно Решение № 9 от 26.11.2019г. на ОбС Тетевен, се уведомяват всички заинтересовани за стартирането на процедурата за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – гр. Тетевен.

Според чл. 67 от ЗСВ, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е:

-          на възраст от 21 до 68 години;

-          има настояшщ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

-          има завършено най-малко средно образование;

-          не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

-          не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което е:

-          съдебен заседател в друг съд;

-          е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

-          участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

-          работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3, т. 7 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

С Решение № 9 от 26.11.2019 г. ОбС Тетевен е открил процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2020-2023 г. за Районен съд гр. Тетевен, като е утвърдил следните условия и правила:

 1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
 2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление, декларации и други книжа по образец /съгласно Приложение от № 1 до Приложение № 5/ за участие в процедурата, ведно с необходимите документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ в деловодството на ОбС Тетевен в срок от 02.12.2019 г.до 06.12.2019 г.
 3. ОбС Тетевен е утвърдил образците на Приложенията /от № 1 до № 5/ по т. 2 от посоченото решение, както следва:
  1. 1.Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение № 1/
  2. 2.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3, т. 7 от ЗСВ /приложение №2/
  3. 3.Декларация за съответстве с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /приложение №3/
  4. 4.Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ /приложение № 4/
  5. 5.Данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ /приложение № 5/

Посочените по-горе приложения /от №1 до №5/ са публикувани на интернет страницата на Община Тетевен, раздел „Общински съвет“ като същите са налични на хартиен носител в деловодството на органа.

 1. ОбС Тетевен е създал временна 5 /пет/ членна комисия за изготвяне на списък от кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен съд гр. Тетевен.
 2. Комисията ще извърши проверка на подадените документи и ще изготви списъци на допуснатите до събеседване кандидати, които заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи, ще публикува на интернет страницата на Община Тетевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването от комисията.
 3. Комисията ще проведе в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1-3 от ЗСВ и ще състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, който ще публикува на интернет страницата на Община Тетевен.
 4. Комисията ще състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели. Докладът ще се публикува на страницата на Община Тетевен, ведно с протокола от изслушването.
 5. Комисията ще изготви и внесе в ОбС Тетевен предложение с проект за решение – предложение за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – гр. Тетевен за мандат 2020-2023 г.

Общински съвет е органът, който према окончателно решение за лицата, които ще бъдат определени за съдебни заседатели при Районен съд – гр. Тетевен за мандат 2020-2023 г.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател ОбС Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню