Покана за десетото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.05.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.05.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Включване в списъка на средищните училища за учебната 2024/2025 г. на ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит и СУ „Георги Бенковски“ – град Тетевен.

Вносител: Борис Врабевски – зам. - кмет на община Тетевен


2. Включване в списъка на защитените училища за учебната 2024/2025 г. на НУ „Любен Каравелов“ – село Бабинци, ОУ „Георги Бенковски“ – село Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ - село Рибарица и ОУ „Васил Левски“ - село Голям извор.

Вносител: Борис Врабевски – зам. - кмет на община Тетевен


3. Одобряване на кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд – град Ловеч за мандат 2024-2027 година за избиране от Общото събрание на съдиите на Апелативен съд - град Велико Търново.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен


4. Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Тетевен“.

Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен


5. Приемане на Общински план за действие на община Тетевен за периода 2024/2027 година за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 година.

Вносител: Борис Врабевски – зам. - кмет на община Тетевен


6. Даване на съгласие за присъединяване на Община Тетевен към Мрежата на Балканските градове В40.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


8. Предложение за приемане на годишен финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2023 година и отчет за първото тримесечие на 2024 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


9. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на община Тетевен за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


10. Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 15148.134.4 по КККР на село Глогово – частна държавна собственост в полза на община Тетевен, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


11. Отдаване на земи от общински поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади, под наем или аренда, чрез търг и определяне размера на начални тръжни цени за стопанската 2024/2025 г., съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


12. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /село Галата/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


13. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, /град Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


14. Отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията, /град Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


15. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


16. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


17. Актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


18. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), /с. Български извор/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


19. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), /град Тетевен/.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


20. Право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


21. Право на прокарване през общински имоти по чл. 64, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


22. Даване съгласие за сключване на предварителени договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с изменение на подробния устройствен план (ПУП - ПР) на с. Галата в обхват: УПИ I, II и III и улица с О.Т. 16-28-27-26-29, кв. 11 по ПУП на с. Галата, съставляващи поземлен имот (ПИ) с идентификатори 14386.701.781; 14386.701.579; 14386.701.684; 14386.701.919; 14386.701.955 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Галата.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен


23. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатори 72343.500.8016 и 72343.500.8307 в местността „Шевря“ по КККР, град Тетевен, област Ловеч с НТП: „Ливада“.

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно Заповед № 700/16.11.2023 г.


24. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.500.1964 по КККР, град Тетевен, област Ловеч с НТП: „Ливада“.

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно Заповед № 700/16.11.2023 г.


25. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.500.809 по КККР, град Тетевен, област Ловеч с НТП: „Ливада“.

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно Заповед № 700/16.11.2023 г.


26. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.31.121 по КККР, град Тетевен, област Ловеч с НТП: „Ливада“.

Вносител: Борис Врабевски – ЗА Кмет на Община Тетевен

Съгласно Заповед № 700/16.11.2023 г.


27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню