Покана за второто по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.11.2023 година /петък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.11.2023 година /петък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа:

1. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет – Тетевен в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
2. Предложение относно даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет – Тетевен в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
3. Предложение относно определяне на комисия по реда на чл. 3 от Правилника за организацията и реда за работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начела на територията на община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
4. Предложение относно определяне на комисия по реда на чл. 10 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
5. Предложение относно определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Тетевен, на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
6. Предложение относно избор на комисия по реда на Закона за противодействие на корупцията в Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
7. Предложение относно определяне на общински съветници, които да участват, като членове в комисиите по провеждане на процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно определяне на състава на комисията по чл. 24, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Тетевен в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен
11. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за комплексно застраховане на „МБАЛ- Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за срок от 12 месеца.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно избор на регистриран одитор, на основание чл. 145, ал. 3 от Търговския закон, за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на община Тетевен за периода от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню