Покана за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.11.2020 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.11.2020 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1.Предложение относно проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, монументално– декоративни елементи и елементи за рекламна дейност на територията на Община Тетевен

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
2.Предложение относно проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
3.Предложение относно изпълнение на Решение № 106/31.03.2020г. и Решение № 296/16.10.2020г. на Общински съвет – Тетевен относно продажба на активи на общинско дружество в ликвидация „Дърворезба“ ЕООД, ЕИК:820165420
Вносител: Красимир Красимиров – Зам.- кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на „Свежест“ ЕООД, ЕИК:820164075 по реда на ЗПСК
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
5.Предложение относно определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД - Ловеч, насрочено за 08.12.2020г. от 11:00 ч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение относно назначаване на регистриран одитор, на основание чл.37 от Закона за счетоводството, за извършване на независим одит в „МБАЛ – Тетевен – д-р А. Пешев“ ЕООД за 2020г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Реконструкция и преустройство на „Спортно развлекателен център – гр. Тетевен“ от Министерството на младежта и спорта.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
8. Предложение относно промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение относно одобряване на разработена идея за утвърждаване на изображение на герб на село Черни Вит, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение относно одобряване на обема дървесина за огрев от общински горски територии, който ще се продава на НЧ „СВЕТЛИНА 1952“ с. Галата, кметство с. Рибарица и кметство с. Дивчовото от временен склад по ценоразпис за отоплителен сезон 2020/2021г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11.Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /кв. Полатен, ул. „Вит“ ,№ 19/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС /кв. Полатен, ул. „Вит“, № 19/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
13. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Кооперативен пазар, помещение № 12/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
14. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Общинска тоалетна/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС / „Кооперативен пазар, помещение № 4/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
16. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС / Сграда „Здравен пункт
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
17.Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС /Туристическо дружество „Вежен“ - гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
18. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл.56 от ЗУТ /с. Черни Вит/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
19.Предложение относно предоставяне на имот – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
20.Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ / ЕТ „Веси-Петър Цачев и Ванко Иванов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
21. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ /Ванко Иванов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22.Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ /Кънчо Кънчев и Анета Николова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
23. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ /Пиер Лалев, Надя Кирилова, “АГРО ГРЕЙН С“ ООД, „АГРОПРОДУКТ 2018“ ЕООД, Анета Николова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
24.Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ / Танчо Андреев, Искра Андреева, Иван Андреев, ЕТ „Петя Иванова – Ингилиз – Емил Андреев“, Андрей Танчев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ /Ани Альошева/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

26.Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ / Андрей Андреев и Иван Андреев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
27. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ / Иван Андреев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
28.Предложение относно даване съгласие за изработване на ПИ на ПУП – ПЗ при условията на чл. 188 от ЗУТ /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
29.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.156.49, местност „СТАРЧОВ ДОЛ“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ застроена земеделска земя, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
30.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.83.428, местност „ДЕБЕЛЩИЦА“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с извършване на строителство без промяна предназначението на земеделската земя при условията на Наредба № 19/25.10.2012 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
31.Предложение относно изменение на ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен във връзка с подадено инвестиционно намерение вх.№Иск.-197/13.11.2020г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
32.Предложение относно изразяване на становище на Общинския съвет Тетевен по молба за опрощаване на дължими публични задължения от Алдин Алдинов Миленов от с. Глогово, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Христо Смирненски“ №2.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен
33.Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г./ на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен

34. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: д-р Цветелина Врабевска - Член на ПК „ЗСП“
35.Предложение относно отчет на приетия план за работа на ОбС – Тетевен и оценка дейността на ОбС за 2020г.
Вносител: Председателски съвет към ОбС - Тетевен
36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню