Покана за ПЕТДЕСЕТ и ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.05.2019 година /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ВТОРОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.05.2019 година /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р - Ангел Пешев“ ЕООД за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
2. Предложение за разглеждане на информация за дейността на дружеството с 2,34% общинско участие „Четпром“ ЕООД за 2018 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Дърворезба“ ЕООД за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
4. Предложение за разглеждане на информация за дейността на дружеството с 24% общинско участие „ВИТ АВТО“ ООД за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
5. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „ВиК“ ЕООД за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
6. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на общинско търговско дружество „Свежест“ ЕООД за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
7. Предложение за промяна на капитала“Свежест“ ЕООД – Тетевен, съгласно чл. 72 и 73 от ТЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.

8. Предложение за Учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Тетевен и приемане на Правилник за организацията и реда на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Заместник - Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
10. Предложение за приемане на Анализ разходи – ползи за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на Община Тетевен и определяне на варианти за изграждане и функциониране на тези системи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
11. Предложение за приемане на инвестиции, извършени през 2018 г. от „ВиК“ АД – Ловеч в активи – публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
12. Предложение за промяна предназначението на имоти заснети, като Пояс – I –ви на санитарно –охранителна зона /СОЗ/ по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ - „КИ – Млаката – ВиК Ловеч – Полатен, Тетевен“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
13. Предложение за промяна предназначението на имоти заснети, като Пояс – I –ви на санитарно – охранителна зона /СОЗ/ по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ - „КИ – Сливака – ВиК Ловеч – Полатен, Тетевен“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
14. Предложение за промяна предназначението на имоти заснети, като Пояс – I –ви на санитарно – охранителна зона /СОЗ/ по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ - „КИ – Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
15. Предложение за промяна предназначението на имоти заснети, като Пояс – I –ви на санитарно – охранителна зона /СОЗ/ по реда на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ - „КИ 1 – Кокя – ВиК Ловеч – Глогово“ и „КИ 2 – Кокя - ВиК Ловеч – Глогово“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
16. Предложение за проект на решение за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – общинска собственост по реда на чл. 61, ал. 3, т. 4 от Закона за горите /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.

17. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост /м. „Скрибътна“, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.

18. Предложение за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост /здравни кабинети/ за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
19. Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година /село Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
21. Предложение за продажба на земя – частна община собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС /град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
22. Предложение за проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация /ПИ на ПУП –ПР/ за поземлен имот /ПИ/ с индификатор 72343.500.8028 по кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на град Тетевен, област Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
23. Предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с индификатор 07357.10.1, землището на село Български извор, съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
24. Предложение за определяне на представител на Община Тетевен и позицията му по решенията на Общото събрание на съдружниците във „ВИТ АВТО“ ООД, ЕИК:200697099, насрочено за 11.06.2019г. от 11:00 ч. град Тетевен, в офиса на дружеството: ул. „Трета март“ № 54.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за проект за изменение на Подробен уствойствен план – План за регулация /ПИПУП –ПР/ за урегулируем поземлен имот /УПИ/ ХХ –за „Жилищно строителство и гаражи“, кв. 123 по Подробен устройствен план /ПУП/ на град Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател комисия
27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ВАНКО ИВАНОВ /П/
Заместник- председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню