Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 28.02.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 28.02.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за предоставяне на Годишен отчет за изпълнение на „Програмата за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020г.“ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за предоставяне на Информация за изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2017-2020г.“ за 2018г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на информация по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Тетевен 2016-2020 г. за 2018г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за приемане годишен отчет за 2018 година по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Тетевен 2016-2020г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, във връзка с изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2018г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за приемане на доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на село Васильово
9. Отчет за дейността на Кметство с. Български Извор за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Севин Иванов – Кмет на с. Български Извор
10. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Милчо Милчев – Кмет на с. Гложене
11. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Сергей Манев – Кмет на с. Бабинци
12. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Андриан Маринов – Кмет на с. Галата
13. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям Извор
14. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2019 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за освобождане от заплащане на такси за ползване на общински терени за търговска дейност в гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“, в участъка от ул. „Иван Вазов“, № 42 /сграда Бившо „ТКЗС“/ до ул. „Иван Вазов“ № 170 във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутно очертание на гр. Тетевен: ул. „Здравец“ – гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски“ – с. Галата, Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложене относно даване на съгласие заделените за закупуване на дълготрайни активи и за извършване на текущи ремонтни дейности средства в размер на 31 307, 73 лв. през 2018 г., да се използват от „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД за закупуване на дълготрайни активи и за извършване на текущи ремонтни дейности през 2019 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
19. Предложение относно одобряване на обема дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис през 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно предоставяне на дърва за огрев на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за актуализиране цени по Тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и средприватизационен контрол /ЗПСК/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на имот – общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС /ЦНСТПЛУИ – Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Основно училище „Васил Левски“ с. Български Извор на помещение с площ от 60 кв.м., оборудвано със спортни уреди, находящо се на I-ви етаж от двуетажна масивна сграда „Дом на съвета“, актувана с акт за публична общинска собственост №66/20.04.1999 г., за провеждане на учебните часове на учениците по физическо възпитание и спорт, съобразно седмичното учебно разписание.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /с. Български Извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /Марин Маринов, гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /Михаил Миков, гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /Иван Любомиров, гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /Деян Иванов, с. Български Извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /Ангелина Сиракова, град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Предложение относно прекратяване право на преминаване по чл. 192 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, поради отпаднала нужда.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
35. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия
36. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия

37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню