Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.01.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.01.2019 година /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение за приемане на план за работата на Общински съвет – Тетевен за първото шестмесечие на 2019 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет - Тетевен
2. Отчет на дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на Общински съвет - Тетевен
3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за второто шестмесечие на 2018г.
Вносител: Тони Стоев – Заместник Кмет на Община Тетевен
5. Отчет за изпълнение на дейностите по „ Програма 2018 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Отчет за изпълнение на дейностите по „Годишен план за младежта на Община Тетевен за 2018г“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2018г. за спортни прояви на територията на Община Тетевен“.
Вносител: Свилен Русинов – Заместник Кмет на Община Тетевен
8. Отчет за дейностите в Дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ през 2018г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за кандидатстване с проектно предложение за „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда на ОУ “Георги Бенковски“ , село Рибарица, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане на бюджета на Община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за определяне на постоянна комисия за извършване на проверки на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в кметствата на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Тетевен за разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Ловеч за периода 2019-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за определяне на позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 27.02.2019г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за отпускане на дървесина на г-жа Мария Тодорова Иванова от град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за застраховане на имоти частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Български Извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за отдаване под наем на част от имот, включен в баланса на „Свежест“ ЕООД, град Тетевен, съгласно чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 22 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Тетевен в търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОС, /офис на БСП/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС, /село Галата/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за придобиване право на собственост по реда на чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество .
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню