Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 19.12.2018 година /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 19.12.2018 година /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2018 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за отмяна на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен, приета с Решение № 168 от 26.07.2012 година на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен.
4. Предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Тетевен.
Вносител: Севин Боранов Льоков – Общински съветник
6. Предложение за приемане на „ Програма 2019“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за приемане на „ Годишен план за младежта на община Тетевен – 2019г.“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за приемане на „Програма 2019“ за спортните прояви на територията на община Тетевен.
Вносител: Свилен Русинов - Зам. Кмет на Община Тетевен.
9. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на програмата към Стратегията за развитие на образованието в Община Тетевен /2016-2020г./ за периода от 2016-2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС, /НОИ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за предоставяне безвъзмездно управление на част от сгради – общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС, /Дневен център/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС, /ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ЛОВЕЧ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост по реда на чл. 14, ал.7 от ЗОС, /БТК/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за определяне на представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Общото събрание на „Четпром“ ООД, ЕИК:030086667, насрочено за 21.12.2018г. от 11:00 ч. в град Тетевен, в седалището на дружеството: ул. „Вършец“ №79
Вносител: Тони Стоев - Зам. Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за одобрение от Общински съвет Тетевен на годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2019г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулируем поземлен имот /УПИ/ IV. 178 по Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Тетевен, кв. Полатен, обл.Ловеч
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИ на ПУП-ПР/ за УПИ XIX, кв. 123 по Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19.Предложение за отпускане на финансови средства за закупуване на перални машини за „Свежест“ ЕООД
Вносител: Страхил Димчев – Общински съветник
20. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Общински съветник
21. Предложение за отчет на приетия План за работа на Общински съвет Тетевен и оценка дейността на Общински съвет Тетевен за 2018 година.
Вносител: Председателски съвет към Общински съвет Тетевен
22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню