Покана за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 23.11.2018 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:


1. Предложение за назначаване на регистриран одитор, на основание чл. 37 от Закона за счетоводството, за извършване на независим одит в „МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев“ ЕООД за 2018г.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за промяна в лимитите за помощи, приети с Решение № 714 от 25.01.2018 година на Общински съвет Тетевен, изменени и допълнени с Решение № 900 от 27.09.2018 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен
3. Предложение за попълване на състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Предложение за трансформиране на предоставена временна финансова помощ в субсидия на Сдружение „МИГ – Тетевен“.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение за предоставяне на дървесина на НПГГСД “Сава Младенов“, град Тетевен.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за предоставяне на 5/пет/ м3 пространствени дърва за огрев за отоплителния сезон 2018-2019 година на Кметство с. Малка Желязна.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за отпускане на дървесина на г-жа Марийка Кирилова Георгиева от гр. Тетевен, ул. „Баньо Маринов“ № 49.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /“ВАНИС АГРИКОЛЧАР“ ЕООД/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /“ОРГАНИК ФАРМ БЪЛГАРИЯ“/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Стефан Иванов Симов/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Митко Стефанов Иванов/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ,/“АГРО ГРЕЙН С“ ООД/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Ани Стоянова Альошева/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Стефан Русев Добревски/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Любка Петкова Мирянова/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, /Андрей Танчев Андреев/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Галата/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, /село Галата/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, /село Градежница/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС /град Тетевен/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за продажба на движима вещ – общинска собственост, представляваща товарен автомобил марка “Заурер 2 ДМ“.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за право на преминаване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от ЗЕ, /село Рибарица/.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

27. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП-ПР/ за урегулируем поземлен имот /УПИ/ I – за „Материално техническа база на СОПТУ „Иван Вазов“ и УПИ Х- за „Ученическо общежитие“, кв. 139 по Подробния устройствен план /ПУП/ на град Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за съгласие за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация /ПИПУП- ПР/ за урегулируем поземлен имот /УПИ/ IV – за „Търговия“, кв. 68 по Подробния устройствен план /ПУП/ на село Градежница, община Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател комисия
30. Предложение за отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател комисия
31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню