Покана за Двадесет и петото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 27.04.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тетевен за периода 2016-2020 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема и утвърждаване на маршрутни разписания на линии от Общинска транспортна схема.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Стоян Стоянов – Кмет на Кметство с. Дивчовото
4. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на Кметство с. Васильово
5. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
6. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
7. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в гр. Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен
9. Предложение за осигуряване на дървен материал за изграждане на дървен мост, находящ се при паметника на „Дядо Нейо“ и дървен мост, находящ се при паметника на загиналите „Ботеви четници – кап. Никола Дончев Войновски и Илия Милчев Пандурски“ в землището на с. Черни Вит, община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Глогово/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Бабинци/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница – Фидана Русинова/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /гр. Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /с. Галата/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за отдаване под наем на  недвижим имот – частна общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за откриване процедура за приватизация на урегулиран поземлен имот ведно със Сграда „Дом за отдих“ по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Йото Христов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Радка Петкова Табакова/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Божко Ненчев Вулев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Иван Христов Василев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /наследник на Димитър Дошев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Андрей Андреев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Стефан Симов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Митко Иванов и Кънчо Кънчев/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. /Ани Альошева/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с номер 220006, местност „Голямата ливада“ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Български Извор, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Красимир Костадинов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.503.5179, местност „Скрибътна“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, върху която е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Тинко Маринов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ХІ-1991, кв. 133 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ ПИ с идентификатор № 72343.500.351 по КККР на гр. Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ХІІ-85, 88, кв. 14 по ПУП на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с номер 013005, местност „Зольовото“ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Градежница, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Животновъдна ферма“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Теменужка Асенова/
Вносител: Тони Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен
34. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС
35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню