Покана за Двадесет и четвърто заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 23.03.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020г., за 2016 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение за приемане актуализация на Програмата за опазване на околната среда на община Тетевен 2016-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за дейността на Кметство с. Голям Извор за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Илиян Маринов – Кмет на Кметство с. Голям Извор
5. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Свилен Чернин – Кмет на Кметство с. Градежница
6. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство с. Рибарица
7. Отчет за дейността на Кметство с. Български Извор за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Севин Иванов – Кмет на Кметство с. Български Извор
8. Отчет за дейността на Кметско наместничество с. Малка Желязна за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Лилия Жебраел–Кметски наместник на с.Малка Желязна
9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
10. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за периода от 01.07.2016 година до 31.12.2016 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
11. Предложение за приемане на отчет за дейността на звено „СУ-ДСП“ гр. Тетевен за 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане на отчет за дейността на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за приемане на годишен доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост – с. Гложене през 2016 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за приемане на програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2018 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за учредяване на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Тетевен и приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Фонда.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
20. Предложение за приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Тетевен
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
21. Предложение за проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за определяне на част от улиците „Ив. Вазов“ и „Полк. Орлов“ в централната част на гр. Тетевен за платено паркиране.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за принципно съгласие за кандидатстване на община Тетевен по програма „Ladder“ с проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за възлагане актуализация на анализа на правното състояние, приватизационната оценка и информационния меморандум на „Дърворезба“ ЕООД, гр. Тетевен по ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /с. Дивчовото/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС и допълване списъка на имотите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /ул. „Иван Вазов“ № 42/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Предложение за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. /партерен етаж в сградата на Община Тетевен/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Баньо Банев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Веселин Герджиков/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост без търг или конкурс. /Цочо Банев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Петър Петров/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
35. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Усин Ибримов/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
36. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.44.178, местност „Свидова“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, върху която е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). /Павел Михайлов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
37. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.164.3, местност „Копчов лък“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). /“ЕКО БАЛКАН ПРОПЪРТИ“ ООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
38. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.157.8, местност „Мирчашкото“, по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Рибарица, обл. Ловеч. /“Мобилтел“ ЕАД/
39. Предложение за План за изменение на ПИПУП-ПР за УПИ ІІІ-81, кв. 9 по ПУП на с. Черни Вит.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
40. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС.
41. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС.
42. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню