ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 62579.138.31

Община Тетевен на основание Заповед №531/19.09.2023 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №1030/31.08.2023 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.138.31 (шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, сто тридесет и осем, точка, тридесет и едно), област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, м. “Заводна”, вид територия Земеделска, категория - 4(четвърта), начин на трайно ползване - ливада, площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м, стар номер 138031, ведно със сграда с идентификатор 62579.138.31.1(шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, сто тридесет и осем, точка, тридесет и едно, точка, едно) със застроена площ 26 (двадесет и шест) кв.м, адрес на сградата: с. Рибарица, ул. “Койчев”, брой етажи – 1, с предназначение – сграда за битови услуги, при съседи: 62579.138.3; 62579.502.320; 62579.138.2; 62579.138.30 и 62579.138.28 по КККР на с. Рибарица,  одобрена със Заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска собственост №2633/23.03.2012, вписан на 28.03.2012 г. под №129, том I, к.д.90, дв. рег. №232/2012 г., имотна партида №15208, 15209 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лв., без ДДС;

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 2 500.00 (две хиляди и петстотин) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване",  на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 18.10.2023 г.;

3. Търгът ще се проведе на 19.10.2023 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен;

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 18.10.2023 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 19.10.2023 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника,  и цялостното описание на обекта на търга;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 30.09. до 17.10.2023 г;

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 26.10.2023 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 25.10.2023 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 26.10.2023 г.  в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62579.138.31 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню