ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 62579.500.242

Община Тетевен на основание Заповед №563/07.10.2022 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №770/21.09.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 62579.500.242 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, нула, точка, две, четири, две), област Ловеч, община Тетевен, с. Рибарица, п.к. 5720, ул. "Крайречна" №4, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 m), площ 944 (деветстотин четиридесет и четири) кв. м, стар номер 1000242, квартал 117, парцел II, по КККР на с. Рибарица, одобрена със Заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 62579.501.638; 62579.500.526; 62579.500.396; 62579.500.243 и 62579.500.241, актуван с АОС №6135/08.11.2016 г., вписан с вх. рег. №3511/10.11.2016 г., акт №59, том 12, дело №2305/2016 г., имотна партида 42518 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) лв., без ДДС;
2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 3500,00 (три хиляди и петстотин) лв. и се внася в касата на "Център за административ-но обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 26.10.2022 г.;
3. Търгът ще се проведе на 27.10.2022 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217 в сгра-дата на община Тетевен;
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно крите-рия “Най – висока предложена цена”;
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 26.10.2022 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информа-ция на гражданите на Община Тетевен, срещу 70 лв., без ДДС;
6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 27.10.2022 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 10.10. до 26.10.2022 г;
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 03.11.2022 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 02.11.2022 г., а внасянето на депозит за участие до 17:00 часа на 02.11.2022 г. Предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 03.11.2022 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен;
Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню