ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на: недвижим имот - частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №561/20.09.2021 г. на Кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №514/26.08.2021 г. на Общински съвет Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на: недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост №8117/11.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията гр.Тетевен с вх. рег. №1592/12.08.2021 г., том V, дело №972/2021 г., представляващи: поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.08.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Тетевен, п.к.5700, ул. “Васил Йонков” №14, с площ от 11612 (единадесет хиляди шестстотин и дванадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, при съседи: 72343.500.7025; 72343.500.3271; 72343.500.1761; 72343.500.1764; 72343.500.7029; 72343.500.7024; 72343.500.3447 , подробно описан в Скица на поземлен имот № 15-903606-16.08.2021 г. , издадена от СГКК – гр. Ловеч, ведно с попадащите в него:

1. СГРАДА с идентификатор 72343.500.1765.1 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със заповед №РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.08.2021 г., адрес на сградата гр. Тетевен, п.к.5700, ул. “Васил Йонков” №14, със застроена площ 365 (триста шестдесет и пет) кв. м, брой етажи: 3 (три), брой самостоятелни обекти в сградата: „няма данни“, предназначение: Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, подробно описана в Скица № 15-903610-16.08.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч;
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 72343.500.1765.2.3 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, две, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със заповед №РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект, одобрено със Заповед №18-8686-04.08.2021 г. на Началника на СГКК, гр. Ловеч, с адрес на имота: гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. “Васил Йонков” №14, ет. 1, обект за учебна дейност, самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 72343.500.1765.2 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, две), с предназначение: Сграда за образование, сградата разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи 1118 (хиляда сто и осемнадесет) кв. и 1126 (хиляда сто двадесет и шест) кв. м, със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседи ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма; под обекта: 72343.500.1765.2.1, 72343.500.1765.2.2, над обекта: няма и ниво: 2 съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: няма, подробно описани в Схема № 15-903631-16.08.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч;

3. СГРАДА с идентификатор 72343.500.1765.4 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със заповед №РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.08.2021 г., адрес на сградата: гр.Тетевен, п.к.5700, ул. “Васил Йонков” №14, разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), със застроена площ 465 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет) , брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: „няма данни“, предназначение: Общежитие, подробно описана в Скица № 15-903616-16.08.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч;

4. СГРАДА с идентификатор 72343.500.1765.5 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със заповед №РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри от 13.08.2021 г., адрес на сградата: гр.Тетевен, п.к.5700, ул. “Васил Йонков” №14, разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), със застроена площ от 541 (петстотин четиридесет и един) кв. м, брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: „няма данни“, предназначение: Общежитие, подробно описана в скица №15-903620-16.08.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч;

5. СГРАДА с идентификатор 72343.500.1765.6 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със заповед №РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 13.08.2021 г., адрес на сградата: гр.Тетевен, п.к.5700, ул. “Васил Йонков” №14, разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, хиляда седемстотин шестдесет и пет), със застроена площ от 208 (двеста и осем) кв. м, брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: „няма данни“, предназначение: Сграда за образование, подробно описана в Скица №15-903624 -16.08.2021, издадена от СГКК – гр. Ловеч при следните условия:
1.1. Начална конкурсна цена е в размер на 1 215 300 (един милион двеста и петнадесет хиляди и триста) лв, без ДДС;
1.2. Достигнатата цена при провеждане на конкурса се заплаща еднократно, в български лева преди сключване на договора, като от нея се приспада внесения депозит, съгласно чл. 112 от НРПУРОИ. Продавачът има право да откаже сключване на договора, ако сумата, представляваща цена на покупко-продажбата достигната на конкурса, не е постъпила по банковата му сметка до 17:00 часа на предходния ден, преди определения ден за сключване на договора.
1.3. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната конкурсна цена или сума в размер на 121 530 (сто двадесет и една хиляди петстотин и тридесет) лв. и се внася по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910, BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен, в срок до 17:00 часа на 12.10.2021 г.

1.4. Запазване предназначението на имота - предмет на продажбата, съгласно разпоредбите на чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищна образование и чл. 39, ал. 3 от ЗУТ.
1.5. Забрана за продажба на закупените по реда на този публично оповестен конкурс имоти за срок от 5 (пет) години, след придобиването им.
1.6. Купувачът поема задължението безсрочно и безвъзмездно да осигури безпрепятствен достъп (право на прокарване и вещно право на преминаване на хора и моторни превозни средства във връзка с ползване и обслужване) върху ПИ с идентификатор 72343.500.1765 до самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72343.500.1765.2.1 и 72343.500.1765.2.2 – публична общинска собственост на Община Тетевен, представляващи етаж -1 в сграда с идентификатор 72343.500.1765.2, находяща се в ПИ с идентификатор 72343.500.1765 по КККР на гр. Тетевен, съгласно АОС №8115/11.08.2021 г. и АОС №8116/11.08.2021 г., предоставени с Договор №153/26.03.2021 г. за безвъзмездно управление на Звено „Социални услуги – домашен социален патронаж“ гр. Тетевен. Задължението по т.1.6 следва да се учреди в 3 (три) месечен срок от сключване на договора, в изискуемата форма и обем, съгласно приложимото българско законодателство. Посочените самостоятелни обекти с идентификатори 72343.500.1765.2.1 и 72343.500.1765.2.2 не са предмет на обявения публичен оповестен конкурс.
1.7. Всички основни ремонти, включително на общи части в сграда с идентификатор 72343.500.1765.2 – обект на съсобственост между Община Тетевен и купувача, са изцяло за сметка на купувача. Последващи разходи за текущи ремонти и поддръжка на общи части в сграда с идентификатор 72343.500.1765.2 – обект на съсобственост между Община Тетевен и купувача се разпределят съобразно дела съсобственост по реда на ЗС и ЗЕС.
1.8. Последващи устройствени и регулационни изменение на действащ ПУП и КККР, касаещи имотите - предмет на продажбата, са за сметка на купувача при спазване изискванията на ЗУТ и ЗКИР и задължително уведомяване на Община Тетевен, в качеството ѝ на собственик на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72343.500.1765.2.1 и 72343.500.1765.2.2, представляващи етаж -1 в сграда с идентификатор 72343.500.1765.2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съобразно застроената площ на самостоятелните обекти, върху поземлен имот с идентификатор 72343.500.1765 по КККР на гр. Тетевен, съгласно АОС №8115/11.08.2021 г. и АОС №8116/11.08.2021 г.
1.9. В срок от 3 (три) години Купувачът се задължава да извърши всички основни ремонтни дейности на сградния фонд по т. 1, необходим за функциониране на сградния фонд по предназначението му и за целите, за които е закупен.
1.10. За неизпълнение на задълженията по т.1.5, купувачът дължи неустойка в размер на 3 % от цената по договора.
1.11. При неизпълнение на задълженията по т.1.4, купувачът дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената по договора.
1.12. При неизпълнение на задълженията по т.1.6, 1.7 и 1.8, купувачът дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената по договора.
1.13. При неизпълнение на задълженията по т.1.9 купувачът дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената по договор.
1.14. В срок до един месец от датата на сключване на договора Купувачът предоставя на Продавача банкови гаранции, издадени в полза на Община Тетевен от банкова институция на територията на РБ или парична сума внесена по международна банкова сметка: IBAN BG95 UBBS80023300398910, BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен, за обезпечаване на ВЗЕМАНИЯТА ЗА НЕУСТОЙКИ по т.1.10 и по т.1.13, както следва:
1.14.1. По т.1.10 в размер на 3 % от цената по договора, за сумата от ………лева със срок на валидност 6 /шест/ години, като същата се представя в срок до 30 дни от датата на сключване на договора и се освобождава в срок до 30 /тридесет/ дни след изтичане на 6 /шест/ годишния срок;
1.14.2. По т.1.13 в размер на 0,5 % от цената по договора, за сумата от ……лева със срок на валидност 4 /четири/ години, като същата се представя в срок до 30 дни от датата на сключване на договора и се освобождава в срок до 30 /тридесет/ дни след изтичане на 4 /четири/ годишния срок;
1.15. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за покупко-продажба.

2. Участници в публично оповестения конкурс могат да бъдат физически и/или юридически лица.
3. Критерии за оценка на офертите:
3.1. Най-висока предложена цена;
3.2. Обществена значимост и съответствие на дейностите, за които ще се ползва имота съобразно неговото предназначение
3.3. Визия за бъдещото функционално развитие на сградния фонд, с оглед реализиране на дейностите.
По критерии 3.2. и 3.3. участниците в конкурса представят:
- идейна разработка/концепция за развитие на дейностите, за които ще се ползва имота, съобразно неговото предназначение, с приложен бизнес - план за срок от 3 /три/ години от сключване на договора и посочен източник на средства за финансиране на дейността.
- визия за функционално развитие на сградния фонд с оглед реализиране на дейностите.
4. Оценката на офертите се извършва комплексно по обявените условия и изисквания на публично оповестения конкурс, а именно:

К общо = К 1 х 0,70 + К 2 х 0,20+ К 3 х 0,10
К общо – общ коефициент, получен от участник в конкурса

К 1 – предложена цена, с тежест 0,70
К 1 = Ц участник
Ц максимално предложена цена
Ц участник – предложена цена от оценявания участник
Ц максимално предложена цена - максимално предложена цена от участник в конкурса

К 2 – Обществена значимост и съответствие на дейностите, за които ще се ползва имота съобразно неговото предназначение, с тежест 0,20. Оценката се дава с точки от 1 до 10.

К 2 = оценка от 1-10 точки
Максимален бр.точки-10

К3 - Визия за бъдещото функционално развитие на сградния фонд, с оглед реализиране на дейностите, с тежест 0,10. Оценката се дава с точки от 1 до 10.

К3 = оценка от 1-10 точки
Максимален бр.точки-10
В случаите, когато участниците в конкурса получат еднакъв, най-висок общ коефициент, за спечелил конкурса се обявява участникът, предложил по-висока цена на имотите.
5. Документацията за участие се закупува до 16:00 часа на 12.10.2021 г. в “Центъра за административно обслужване” в сградата на община Тетевен, пл. “Сава Младенов”№9, гр. Тетевен, цена – 70/седемдесет лв./ лв. без ДДС.
6. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 10% от началната конкурсна цена или сума в размер на 121 530 (сто двадесет и една хиляди петстотин и тридесет) лв. и се внася по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа на 12.10.2021 г.
7. Предложенията на участниците в конкурса се подават в "Център за административно обслужване", в сградата на община Тетевен, пл. “Сава Младенов”№9, гр. Тетевен в запечатан плик до 12:00 часа на 13.10.2021 г.
8. Публичният конкурс ще се проведе на 13.10.2021 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217, находяща се на втори етаж в сградата на община Тетевен, пл. “Сава Младенов”№9, гр. Тетевен.
9. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 17:00 часа от 20.09.2021 г. до 12.10.2021 г.
10. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение за участие, повторен конкурс да се проведе на 20.10.2021 г. от 14:00 часа. Закупуването на конкурсната документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 19.10. 2021 г., предложенията за участие в повторен конкурс се подават до 12:00 часа на 20.10.2021 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на Община Тетевен, пл. “Сава Младенов”№9, гр. Тетевен.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню